Privatlivspolitik

Vi overholder reglerne der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed

Journalføring foregår udelukkende elektronisk i Geckobooking.

Journal information indeholder: 
Klient navn, adresse, telefonnr.
Oplysninger om klientens helbred og relevant sygdomsforløb, medicinforbrug, igangværende behandling hos læge eller andre behandlere.
Journalføring af den daglige behandling.
Vi anvender cpr. nr. For de klinter der kan få tilskud fra Sygeforsikring Danmark eller som har forløb via sundhedsforsikring eller ulykkesforsikring.

Vi fører journal for behandling, alene til opfølgning på hvad der arbejdes med i behandlingsforløbet. Hvis klienten har ret til tilskud fra Sygeforsikring Danmark, er der det desuden også som dokumentation for dette. Det er kun behandleren, der ser dine oplysninger, undtaget medlemmer af Sygeforsikring Danmark, hvor vi indberetter til forsikringen.

Vi har tavshedspligt

En journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed.
Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2.
I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Til oplysninger til brug for afregningsformål, benyttes Geckobooking og e-conomic, her opbevares oplysningerne så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Du har som klient ret til at få aktindsigt i din patientjournal i form af en kopi. Du har ikke mulighed for selv at få udleveret selve journalen. Andre har ikke adgang til aktindsigt i din journal, med mindre de repræsenterer dig eller du har givet dem fuldmagt.